četvrtak, 16. svibnja 2013.

Kako je jedan ''anarhist'' potaknuo gašenje jedinog skvota u Hrvatskoj? / Only squat in Croatia going down because of an ''anarchist''?


{CRO}

Ovo kratko priopćenje tipkamo sa zakašnjenjem pošto smo tehnički bili zakinuti i, pored svih briga i obaveza, vremenski osakaćeni. Osvrnut ćemo se na nesreću koja je zadesila nas kao i čitav pokret. Nesreća u obliku velikog otrova društva koji još više peče kad su vršitelji iste veliki ''anarhisti'' i ''antifašisti''.. oliti ''drugovi''. Taj otrov je indiferentnost (koja podrazumijeva kurcobolju, parazitizam, bezosjećajnost, zlonamjernost) koji pojedincu dopušta da radi svakakve gadosti bez ikakvih realnih razloga.
3. svibnja 2013. su nam zaštitari kompleksa pokucali na vrata s prijetnjom i priopćenjem kako je na adresu Zagrebačkog Holdinga (zagrebačka komunalna firma koja je ujedno i vlasnik kompleksa unutar kojega je skvot) stigao e-mail sadržaja koji je uvelike ugrozio skvot, pojedince unutar skvota te poljuljao čitavu sliku pokreta. Poruka u kojoj su se navodile detaljno opisane optužbe poput krađe struje i vode, aktivnosti pojedinaca iz kolektiva i slično.  Ne bi to bilo toliko poražavajuće da smo došli do saznanja da je to učinio neki slučajni fašoidni saboter, ali prava slika je drugačija. (ili je možda i najprigodnije nazvati ga fašoidnim saboterom?)

Mail je poslao Krunoslav Gregorec iz Benkovca. Dotični je sam to priznao. Fotografiju ne želimo stavljati radi njegove vlastite sigurnosti. Čovjek koji je godinu dana živio s nama, kojeg smo isto toliko dugo i uzdržavali jer doprinositi financijski i u obliku hrane "nije mogao", kojem se toleriralo toliko nasilnih i seksističkih ispada s vjerovanjem da se svatko može promijeniti na bolje. Čovjek koji nas je bez obzira na sve potkradao i blatio te kad smo odlučili tome stati na kraj i isključiti ga iz kolektiva, nije si mogao pomoći da ne napravi neko ovakvo djelo. Najbolje od svega je što je to čovjek koji sam sebe naziva velikim anarhistom i antifašistom. TAJ čovjek zagovara ideju solidarnosti, otpora i uzajamne pomoći? Ne bismo baš rekli.

Kako se boriti protiv ovakvoga problema? Kako se boriti protiv trulih dijelova i izdajica pokreta? Kako bez dubokih proispitivanja nastaviti borbu koja bi prvenstveno trebala biti vođena prijateljstvom i povjerenjem? 

***

Želimo proširiti vijest o ovom činu. Želimo da znate kakve ljude gledate u oči. Budite oprezni, ali ne i skeptični.

Struju koju smo prethodno dobili na korištenje više nemamo, policija nas redovito posjećuje, prijetnje redovito padaju, a možda padne i pokoja tužba. Vraćamo se jako puno koraka u nazad taman kad se čitava situacija počela kristalizirati. Duboko smo razočarani.

Otežana nam je komunikacija s "vanjskim svijetom" pa tako nećemo moći redovito slati obavijesti. Svaka informacija o dotičnome nam je od velike koristi.

Reciklaonica Kolektiv


{ENG}

We are writing this short announcement with a bit of delay because we are technically unabale and, because of all worries and obligations, short with time. We are looking back at a disaster that has befallen us as also the entire movement. A disaster in the shape of a huge poison of this society which stings even more when the executor of the same are big ''anarchists'' and ''antifascists''.. or better, ''comrades''. The poison is indifference (which implies to not-giving-a-shit, parasitism, insensitivity, malice) which allows an individual to do all sorts of abominations without any real reason. 

3rd of may 2013 guards of this complex came knocking on our door with a threat and an announcement that somebody sent an e-mail to the adress of Zagrebački Holding (Main Zagreb communal company which is also the owner of the complex where our squat is) which greatly endangered the squat, individuals inside the squat and really shook the picture of the whole movement. Some of the e-mail content were heavy acusses of electricity and water stealing, activities of people from the collective  and similar. It wouldn't be so devastating if we found out that it was a sabotage act of a fascist, but the picture is quite different. (or maybe it's best to call him a fascist saboteur?)

The e-mail was sent by Krunoslav Gregorec from Benkovac. He admitted it. We don't want to put his photo because of his own sake. A person who lived with us for a year and we fed him for also that long since he "couldn't contribute in finances and food", whos violent and sexist acts we tolerated with a belief that everybody could change to a better person by time. A person who stole from us and talked shit about us no matter what and when we finally decided to put a stop to that and exclude him from the collectiv, he couldn't help him self so he had to do something like this. Best of all, it's a person who calls himself a great ''anarchist'' and an ''antifascist''. THAT person talks about solidarity, resistance and mutual aid? We wouldn't say so.


 How to fight this kind of problem? How to fight this rotten parts and traitors of the movement? How to continue the fight without questioning it? A fight which, first of all, should be guided by friendship and trust.

***

We want to spread the word about this sad act. We want you all to know what kind of people you look in the eye. Be careful, but not sceptic.

We don't have electricity anymore but we have regual police visits and threats thrown at our face. Maybe also a few lawsuits will show up. We are going so many steps back just now when situation became so clear and things went really well. We are deeply dissapointed.

We have a hard time communication with the ''outside world'' so we won't be able to update you regulary. Every information about Kruno is welcome.


Reciklaonica Collective